Hieronder zijn de algemene voorwaarden van ZEEP 2024 te vinden. Door je in te schrijven ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Algemene voorwaarden ZEEP 2024:

  1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt onder de onderstaande begrippen verstaan; 

Damesdispuut Feminae Vitae ofwel De organisatie: het afhankelijke dispuut van k.s.v. Gremio Unio gevestigd te ’s-Hertogenbosch. 

-k.s.v. Gremio Unio: de studentenvereniging van de HAS Hogeschool, statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch. 

-Sportpark de Vliert ofwel De locatie: het sportpark wordt gefaciliteerd door de Bossche Voetbal Vereniging. 

-ZEEP ofwel Het evenement: het voor het eerst georganiseerde editie van een zeephockeytoernooi daaronder verstaan de onder deze noemer plaatsvindende hockeyactiviteiten en het onder deze noemer plaatsvindende feest. 

-Deelnemer: de persoon die deelneemt aan ZEEP en/of de persoon die doet aanmelden voor deelname aan ZEEP. 

  1. Toepasselijkheid van deze algemene ticketvoorwaarden

2.1 Deze algemene ticketvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Ticketservice platform voor de aankoop van Ticket(s) waarbij steeds rechtstreeks en eenmalig een overeenkomst op afstand tot stand tot stand tussen Ikbenaanwezig en de Gebruiker. Op het moment dat een Gebruiker via het Ticketservice platform van de Opdrachtgever een ticket koopt, ontstaat er een overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en de organisatie van ZEEP. Er ontstaat geen rechtstreekse contractuele relatie tussen Gebruiker en Opdrachtgever. 2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, ongeacht of deze door de Gebruiker of een andere derde worden gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.3 ZEEP kan deze algemene ticketvoorwaarden op elk moment wijzigen. De gewijzigde algemene ticketvoorwaarden zijn van toepassing zodra deze beschikbaar zijn in het Ticketservice platform. 

  1. Algemene ticketvoorwaarde ZEEP

3.1 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in zijn gebruikersaccount. 3.2 Bij de aankoop van Ticket(s) stemt de Gebruiker ermee in te handelen in overeenstemming met deze algemene ticketvoorwaarden. 3.3 ZEEP is niet aansprakelijk voor te late of onduidelijke overdracht van informatie of manifeste schrijffouten, ongeacht wie de informatie betreft of aan wie deze wordt verstrekt.

  1. Algemene voorwaarde ZEEP

4.1 De Gebruiker ontvangt na voldoening van de verkoopprijs de Ticket(s) via e-mail. 4.2 Gebruiker is verantwoordelijk zich te informeren over het evenement waarvoor Ticket(s) zijn gekocht. ZEEP is niet aansprakelijk voor wijzigingen, uitstel of afgelasting van het evenement van Opdrachtgever. Bij wijzigingen dient Gebruiker zelf eventuele vergoedingen te verhalen bij Opdrachtgever. 4.3 Bij aankoop van de Ticket(s) is er een finale overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en ZEEP tot stand gekomen. Door de aard van de dienst is het niet mogelijk de koop op afstand van de Ticket(s) te ontbinden. De consument stemt – door het aanvaarden van deze algemene ticketvoorwaarden – er uitdrukkelijk voorafgaand mee in dat de digitale inhoud van de Ticket(s) direct ter beschikking word(en) gesteld en dat de Gebruiker afstand doet van zijn recht tot ontbinding. 4.4 Deelname aan ZEEP staat alleen open aan personen van achttien jaar en ouder. 1. Deelnemers zijn verplicht zich gedurende hun deelname aan ZEEP op verzoek van de organisatie of personeel van de locatie te legitimeren middels het tonen van een geldig legitimatiebewijs. 4.5 Deelnemers die jonger zijn dan achttien jaar wordt de toegang tot het evenement ontzegd. 4.6 Deelnemers die zich niet kunnen legitimeren kan de toegang tot het evenement worden ontzegd. 

  1. Aansprakelijkhied

5.1 Alle deelnemers nemen op eigen risico deel aan ZEEP. 5.2 Noch damesdispuut Feminae Vitae, noch de locatie de Vliert, noch studentenvereniging k.s.v. Gremio Unio is verantwoordelijk voor blessures en/of letsel van deelnemers als gevolg van deelname aan ZEEP. 5.3. Noch damesdispuut Feminae Vitae, noch de locatie de Vliert, noch studentenvereniging k.s.v. Gremio Unio is verantwoordelijk voor schade aan, verlies van en/of diefstal van eigendommen van deelnemers gedurende deelname aan ZEEP. 5.4 Deelnemers dienen blessures en/of letsel terstond te melden bij de op ZEEP aanwezige bedrijfshulpverlening. 

  1. Algemene voorwaarde terrein B.V.V

6.1 Het is deelnemers niet toegestaan middelen die zijn verboden onder de Opiumwet te gebruiken of voor handen te hebben of anderszins de Opiumwet te overtreden gedurende hun deelname aan ZEEP. 6.2 Het is deelnemers niet toegestaan alcoholhoudende dranken naar het evenement mee te nemen op een wijze die naar aard, omvang en omstandigheden kennelijk tot doel heeft de verkoop van alcoholhoudende drank door de organisatie te verminderen. 6.3 Deelnemers die, al dan niet onder de invloed van alcohol, door hun gedrag andere deelnemers hinderen in een plezierige deelname aan ZEEP of het verloop van het evenement hevig verstoren kunnen op last van de organisatie van het evenement worden verwijderd. 6.4 Deelnemers dienen instructies van de organisatie ten alle tijd op te volgen. 6.5 Het is deelnemers niet toegestaan schade aan te brengen aan de locatie of voorwerpen aanwezig op de locatie. Enige schade dat aangebracht wordt en te herleiden valt op de deelnemer of het team van de deelnemer zal in rekening gebracht worden bij hen

  1. Privacy

7.1 Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via het Ticketservice platform is Ikbenaanwezig individueel verwerkingsverantwoordelijke. ZEEP en ikbenaanwezig hebben beide individueel invloed op het doel en middel van de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt middels het Ticketservice platform. De Gebruiker is de betrokkene. De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Het Ticketservice platform verwerkt alleen persoonsgegevens namens en in overeenstemming met de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. 7.2 Deze algemene ticketvoorwaarden zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die de Gebruiker identificeert of waarmee de Gebruiker kan worden geïdentificeerd. Het Ticketservice platform verwerkt persoonsgegevens door Gebruiker erom te vragen, daarnaast kunnen persoonsgegevens automatisch verzameld worden. 7.3 Deelnemers gaan ermee akkoord dat gedurende het evenement door de organisatie beeld- en geluidsopnamen van het evenement en van deelnemers kunnen worden gemaakt en dat deze opnamen door de organisatie openbaar kunnen worden gemaakt. 

  1. Contactgegevens

Als de Gebruiker vragen heeft over deze algemene ticketvoorwaarden, neem dan contact op met ZEEP op: E-mail: Feminaevitaetoernooi@gmail.com

 

Close
Go top