Hieronder zijn de algemene voorwaarden van ZEEP 2022 te vinden. Door je in te schrijven ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Algemene voorwaarden ZEEP 2022:

ARTIKEL 1 In deze algemene voorwaarden wordt onder onderstaande begrippen verstaan: a. Damesdispuut Feminae Vitae ofwel De organisatie: het afhankelijke dispuut van k.s.v. Gremio Unio gevestigd te ’s-Hertogenbosch; b. k.s.v. Gremio Unio: de studentenvereniging van de HAS Hogeschool, statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch; c. Sportpark de Vliert ofwel De locatie: het sportpark wordt gefaciliteerd door de Bossche Voetbal Vereniging. d. ZEEP ofwel Het evenement: het voor het eerst georganiseerde editie van een zeephockeytoernooi daaronder verstaan de onder deze noemer plaatsvindende hockeyactiviteiten en het onder deze noemer plaatsvindende feest; e. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan ZEEP en/of de persoon die doet aanmelden voor deelname aan ZEEP. ARTIKEL 2 Deelname aan ZEEP staat alleen open aan personen van achttien jaar en ouder. 1. Deelnemers zijn verplicht zich gedurende hun deelname aan ZEEP op verzoek van de organisatie of personeel van de locatie te legitimeren middels het tonen van een geldig legitimatiebewijs. 2. Deelnemers die jonger zijn dan achttien jaar wordt de toegang tot het evenement ontzegd. 3. Deelnemers die zich niet kunnen legitimeren kan de toegang tot het evenement worden ontzegd. ARTIKEL 3 Alle deelnemers nemen op eigen risico deel aan ZEEP. 1. Noch damesdispuut Feminae Vitae, noch de locatie de Vliert, noch studentenvereniging k.s.v. Gremio Unio is verantwoordelijk voor blessures en/of letsel van deelnemers als gevolg van deelname aan ZEEP. 2. Noch damesdispuut Feminae Vitae, noch de locatie de Vliert, noch studentenvereniging k.s.v. Gremio Unio is verantwoordelijk voor schade aan, verlies van en/of diefstal van eigendommen van deelnemers gedurende deelname aan ZEEP. 3. Deelnemers dienen blessures en/of letsel terstond te melden bij de op ZEEP aanwezige bedrijfshulpverlening. ARTIKEL 4 1. Het is deelnemers niet toegestaan middelen die zijn verboden onder de Opiumwet te gebruiken of voor handen te hebben of anderszins de Opiumwet te overtreden gedurende hun deelname aan ZEEP. 2. Het is deelnemers niet toegestaan alcoholhoudende dranken naar het evenement mee te nemen op een wijze die naar aard, omvang en omstandigheden kennelijk tot doel heeft de verkoop van alcoholhoudende drank door de organisatie te verminderen. 3. Deelnemers die, al dan niet onder de invloed van alcohol, door hun gedrag andere deelnemers hinderen in een plezierige deelname aan ZEEP of het verloop van het evenement hevig verstoren kunnen op last van de organisatie van het evenement worden verwijderd. 4. Deelnemers dienen instructies van de organisatie ten alle tijd op te volgen. 5. Het is deelnemers niet toegestaan schade aan te brengen aan de locatie of voorwerpen aanwezig op de locatie. Enige schade dat aangebracht wordt en te herleiden valt op de deelnemer of het team van de deelnemer zal in rekening gebracht worden bij hen ARTIKEL 5 Indien de organisatie voorafgaand aan het evenement besluit het evenement geen doorgang te laten vinden, dan worden reeds betaalde inschrijfgelden geretourneerd aan de deelnemers die deze inschrijfgelden hebben betaald. Alle door deelnemers gemaakte kosten ten behoeve van deelname aan ZEEP, anders dan aan de organisatie betaalde gelden, zijn voor rekening van de deelnemers die deze kosten hebben gemaakt. Hieronder worden zonder uitsluiting van andere kosten mede bedoeld: a. Kosten voor vervoer naar en van ZEEP; b. Kosten voor verblijf in ‘s-Hertogenbosch ten behoeve van deelname aan ZEEP. ARTIKEL 6 Deelnemers gaan ermee akkoord dat gedurende het evenement door de organisatie beeld- en geluidsopnamen van het evenement en van deelnemers kunnen worden gemaakt en dat deze opnamen door de organisatie openbaar kunnen worden gemaakt.

Close
Go top